Nước mắm Nhất Nông (11 0N)

Nước Mắm Nhất Nông (11 0N) Mã sản phẩm: pet Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 1 lít Tên sản phẩm: Nhất Nông (11oN) Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 11 ĐẠM Với nhãn hiệu NHẤT NÔNG Nguyên liệu chính gồm : Cá : là lọai cá cơm…